Skip to main content

Algemene Voorwaarden van VoetbalOntwikkeling

 1. Definities

VoetbalOntwikkeling: VoetbalOntwikkeling Spenkelink, gevestigd te Paardebloem 15 in Borne.

Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van [Jouw Bedrijfsnaam] koopt.

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen VoetbalOntwikkeling en de Klant voor de levering van producten of diensten.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van VoetbalOntwikkeling.

 1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 1. Prijzen en Betaling

De vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld.

Betaling dient te geschieden binnen 2 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Levering

Levering vindt plaats op de overeengekomen locatie en wijze.

Het risico van de geleverde producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

 1. Annulering en Retournering

Annulering van een bestelling is niet mogelijk, tenzij binnen 4 uur na bestelling contact is opgenomen.

Geretourneerde producten moeten in originele staat en verpakking zijn.

 1. Garantie

VoetbalOntwikkeling garandeert de kwaliteit van geleverde producten en diensten.

De garantieperiode en voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

VoetbalOntwikkeling is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving en gemiste besparingen.

 1. Overmacht

In geval van overmacht is VoetbalOntwikkeling niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

 1. Geschillen

Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in plaats naar keuze van VoetbalOntwikkeling.

 1. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

VoetbalOntwikkeling behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten.